ความหมายของตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ 80 พรรษา ซึ่งการออกแบบได้ใช้ตราสัญลักษณ์ มีพระราชลัญจกร รัชกาลที่ 9 หมายถึง แทนพระองค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มีพระมหาพิชัยมงกุฎ พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร และพระเศวตฉัตร ที่หมายถึงเครื่องประกอบ
พระบรมราชอิสริยยศ ของพระมหากษัตริย์ ด้านล่างมีเลขไทย 80 และเพชร 80 เม็ด ที่หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมี พระชนมพรรษา 80 พรรษา พร้อมแถบแพรสีชมพู หมายถึงสีอายุตามโหราศาสตร์ทักษาพยากรณ์ ตรงกับวันอังคารของพระองค์
และบอก ชื่อตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ในการนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงให้เขียนดอกพิกุลทอง 5 ดอก ดอกพิกุลเงิน 4 ดอก เพิ่มเติมที่แท่นแปดเหลี่ยมรองรับพระที่นั่ง
อัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ที่มีความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์
ยของตราสัญลักษณ์

พระราชสัญจกร รัชการที่  9    หมายถึง
   
แทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช

  พระมหาพิชัยมงกุฎ พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร และพระเศวตฉัตร  หมายถึง
  
เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์

   เลขไทย ๘๐ และเพชร  80 เม็ด   หมายถึง
  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา

   แถบแพรสีชมพู    หมายถึง
  
สีอายุตามโหราศาสตร์ทักษาพยากรณ์  ตรงกับวันอังคารของพระองค์ และบอกชื่อตราสัญลักษณ์  พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

   ดอกพิกุลทอง 5 ดอก ดอกพิกุลเงิน 4 ดอก ที่แท่นแปดเหลี่ยมรองรับพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ หมายถึง 
   
ความอุดมสมบูรณ์

 

(ผู้ออกแบบ - นายสุเมธ พุฒพวง นักวิชาการช่างศิลป์ 7 ว ช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร (เป็นแบบที่ 12)